Hana Mathauserová

Diplomová práce

Pravidelná divadelní činnost repertoárov ého souboru s právní subjektivitou občanské sdružení

Regular theatre activities of repertory company with law status civil society

Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem ?Pravidelná divadelní činnost repertoárového souboru s právní subjektivitou občanské sdružení? je zjistit, do jaké míry je právní forma občanské sdružení vhodná pro provozování profesionálního repertoárového divadla. Hlavní náplní této práce je charakteristika právní subjektivity občanské sdružení, porovnání s dalšími právními formami umožňujícími provozování profesionálního …více
Abstract:
The aim of the this thesis titled ?Regular theatre activities of repertory company with law status civil society? is to find out to what extend is the law status of civil society suitable for running a professional repertory theatre. The contents of this work are the characteristic of law status of civil society, comparison with other law forms that allow running a professional theater, evaluation …více
 

Klíčová slova

právní subjektivita

Klíčová slova

občanská sdružení

Klíčová slova

právní postavení

Klíčová slova

divadelní prostředí
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr PROKOP
  • Oponent: Martina SCHLEGELOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna