Theses 

Regionální historie a její vlastivědné prvky na I. st. ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Vyškova) – Mgr. Lenka Frydrychová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Frydrychová

Diplomová práce

Regionální historie a její vlastivědné prvky na I. st. ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Vyškova)

Regional history and their elements of homeland studies at primary school (The project focused on teaching regional history of Vyškov)

Anotace: Diplomová práce se věnuje projektové výuce ve spojení s regionální historií na 1. stupni základní školy. V teoretické části se zabývá objasněním pojmů projekt, projektová metoda, charakteristickými znaky projektové výuky, typologii a fázemi projektu, pozitivy a negativy projektové výuky. Dále uvádí klasifikaci výukových metod a forem práce. Stručně charakterizuje RVP a jeho principy, vzdělávací oblasti, klíčové kompetence a zařazuje téma regionální historie do vzdělávací oblasti RVP. Závěr teoretické části je věnován regionální historii města Vyškova, školství, vyškovským památkám a národnostnímu složení města. Praktická část diplomové práce seznamuje s návrhem projektu, analýzou třídy, průběhem projektu a reflexí projektové výuky.

Abstract: Diploma work pursues to teaching project in relation with regional history in the primary school. The theoretical part is concerned with explaining concepts project, project method, the characteristics of project teaching, typology and phases of the project, positives and negatives of project teaching. Later is a classification of teaching methods and forms of work. Briefly diploma work characterizes the FEP and its principles, educational areas, key competencies and I classified topic of regional history in the educational area of RVP. Conclusion the theoretical part is devoted to regional history of Vyškov, education, sights of Vyškov and national composition of the city. The practical part of the diploma work introduces with project design, analysis classes, the course of the project and reflect the project teaching.

Klíčová slova: Projekt, projektová metoda, výukové metody a formy, Rámcový vzdělávací program, město Vyškov, projektová výuka. Project, project method, teaching methods and forms, the Framework Educational Programme, city Vyškov, project teaching.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz