Nikola Minaříková

Bakalářská práce

Analýza právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémů

Analysis of Legal, Accounting and Tax Aspects of Payroll Systems
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémů v České republice. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na legislativu a základní pojmy, které souvisejí se mzdou a pracovněprávními vztahy. Dále jsou vymezeny jednotlivé mzdové formy, minimální mzda, zákonné příplatky, splatnost a výplata mzdy, náhrada mzdy a také zjišťování průměrného výdělku …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of legal, accounting and tax aspects of payroll systems in the Czech Republic. The work is divided into three parts. In first part is aimed at legal aspect and basic terms related to wages and labour law relationships. There are also be defined various forms of wage, minimum wage, guaranteed wage, statutory payments additional, maturity of wages, wage compensation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jana Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava