Nikola Minaříková

Bachelor's thesis

Analýza právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémů

Analysis of Legal, Accounting and Tax Aspects of Payroll Systems
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémů v České republice. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na legislativu a základní pojmy, které souvisejí se mzdou a pracovněprávními vztahy. Dále jsou vymezeny jednotlivé mzdové formy, minimální mzda, zákonné příplatky, splatnost a výplata mzdy, náhrada mzdy a také zjišťování průměrného výdělku …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of legal, accounting and tax aspects of payroll systems in the Czech Republic. The work is divided into three parts. In first part is aimed at legal aspect and basic terms related to wages and labour law relationships. There are also be defined various forms of wage, minimum wage, guaranteed wage, statutory payments additional, maturity of wages, wage compensation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Jana Hakalová
  • Reader: Jana Filipová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava