Theses 

Životní situace mladistvé matky a jejího dítěte se zaměřením na vybrané aspekty ovlivňující její sociální fungování – Bc. Jana Červená

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Červená

Diplomová práce

Životní situace mladistvé matky a jejího dítěte se zaměřením na vybrané aspekty ovlivňující její sociální fungování

Life’s situation of teen-mother and her child focused on selected aspects, which influence her social functioning

Anotace: Tématem diplomové práce je životní situace mladistvé matky, resp. jaké aspekty lze v této životní situaci identifikovat a které výrazně ovlivňují její sociální fungování. Hlavní výzkumná otázka, o jejíž zodpovězení diplomová práce usiluje, zní: „Které aspekty životní situace mladistvé matky a jejího dítěte výrazným způsobem ovlivňují její sociální fungování?“ Teoretická část vymezuje koncept životní situace a sociálního fungování, dále charakteristiky období dospívání a vývojové změny, cílovou skupinu mladistvých matek v kontextu rizikové mládeže, jako dívky, které jsou matkami ve smyslu těhotenství, nebo již dítě porodily a nedosáhly věku 22 let, dále problematiku mateřství mladistvých matek a děti narozené mladistvým matkám a poslední kapitola pojednává o životní situaci mladistvých matek a je určitým propojením jednotlivých pojmů. Metodologická část zdůvodňuje výběr kvalitativní strategie zkoumání, technik sběru dat, jednotky zkoumání a zjišťování. Objasňuje operacionalizaci dílčích výzkumných otázek a organizaci výzkumu. Analytická část je zaměřena na rozbor a interpretaci zjištěných skutečností v jednotlivých oblastech životní situace mladistvé matky. Na základě prezentovaných zjištění získaných pomocí 10 rozhovorů je v závěru zodpovězena hlavní výzkumná otázka a jsou navržena některá aplikační doporučení.Diplomová práce obsahuje 21620 slov.

Abstract: The topic of thesis is a young mother's life situations, in other words: what aspects can be in this situation and identify how it affects their social functioning. The main research question of the thesis which should be answered is: "What aspects of the life situation of teen-mothers and children significantly affect social functioning?" The theoretical part describe the concept of living situation and social functioning, and characteristics of adolescence and developmental (connected with growing) changes, the target group of teenage mothers in the context of high-risk youth, such as girls who are mothers in terms of pregnancy or child birth under the age of 22, further issue of maternity adolescents mothers and young children born mothers, and the last chapter deals with the life situation of teenage mothers and connect all the individual conceptions. Methodological part justifies the choice of a qualitative exploration strategy, data collection techniques, survey and exploration units. It explains sub-research questions and research organization. Analytical part is focused on analysis and interpretation of the facts in the various fields in young mothers’ life situations. Based on the presented findings obtained from 10 interviews is at the end answered the main research question and some application recommendations are proposed.This work contain 21620 words.

Klíčová slova: Životní situace, life situation, sociální fungování, social functioning, riziková mládež, risk youth, mladistvá matka, teen, mother.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:26, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz