Eva Vítková

Diplomová práce

Bezbariérové užívání veřejných prostranství – Kroměříž

Barrier-free use of public spaces - Kroměříž
Anotace:
Předmětem diplomové práce bylo analyzování problematiky bezbariérového užívání veřejných prostranství v městě Kroměříž. Za tímto účelem byl proveden rozbor současného stavu veřejných prostranství včetně zastávek MHD, přechodů pro chodce, chodníků a byl proveden návrh řešení s cílem zvýšení dostupnosti a příležitosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zpřístupněním veřejného prostranství …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis was the analysis of the issue of barrier-free use of public spaces in the city of Kroměříž. To this end, an analysis of the current state of public spaces, including public transport stops, pedestrian crossings, sidewalks, was proposed and a solution was proposed to increase accessibility and opportunities for people with reduced mobility with access to public space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2022
  • Vedoucí: Renata Zdařilová
  • Oponent: Lucie Filipčíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava