Lukáš Crha

Diplomová práce

Management fyzické ochrany osob s virulentní nákazou a následnou izolací

Physical protection of persons with virulent infection and subsequent isolation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zajištěním fyzické ochrany objektů zajišťující izolaci osob, u kterých je pravděpodobnost výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Práce obsahuje části zabývající se souvisejícími právními předpisy, teoretickým východiskem bezpečnosti, deskripcí objektů infekčního oddělení a hodnocením bezpečnostních rizik. S využitím bezpečnostního zónování je vytvořen obecný návrh zabezpečení …více
Abstract:
This thesis deals with the ensuring the physical protection of objects providing isolation of persons for whom exists the probability of occurrence of infectious diseases. The thesis includes sections dealing with related legislation, theoretical basis of security, descriptions of objects of infectious department and assessment of security risks. In the next part a general standard for security of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Radomír Ščurek
  • Oponent: Tomáš Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava