Gabriela Nesvadbová

Bakalářská práce

Fyzikální vlastnosti kaučukových směsí

The physical properties of rubber mixtures
Anotace:
Pryž je nedílnou součástí gumárenského průmyslu. Tento materiál bude v rámci předložené bakalářské práce testován pomocí fyzikálně-mechanických zkoušek a následně pomocí termické analýzy. Byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti ve snaze posoudit vzorky pryže o neznámém složení jako je tomu u termogravimetrické analýzy. Vzorky byly podrobeny třem fyzikálně-mechanickým zkouškám (tvrdost, odrazová …více
Abstract:
Rubber is an integral part of the rubber industry. This material will be tested in the submitted bachelor by physico-mechanical tests and subsequently by thermal analysis. Physico-mechanical properties for the assessment of rubber samples of unknown composition as in thermogravimetric analysis were observed. The samples were subjected to three physico-mechanical tests (hardness, rebound elasticity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Silvie Vallová
  • Oponent: Věra Valovičová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality