Theses 

Evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz a jejich význam a uplatnění v českém právu – Bc. Zdeňka KOSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Bc. Zdeňka KOSOVÁ

Diplomová práce

Evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz a jejich význam a uplatnění v českém právu

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza institutu evropského exekučního titulu a institutu evropského platebního rozkazu a zhodnocení jejich uplatnění v českém právním řádu. Smyslem práce je vysvětlit instituty nejen z teoretického, ale i z praktického hlediska, a proto je v práci průběžně poukazováno i na dopady zavedení těchto institutů do praxe. Nejdříve je zmíněn úvod do mezinárodního práva soukromého a do evropského mezinárodního práva soukromého. Poté se již podrobněji věnuje samotným institutům a jejich zavedením do českého práva. Práce se snaží zjistit, zda zavedení těchto institutů napomohlo ke zrychlení a zjednodušení vymáhání přeshraničních peněžních nároků a zda evropský platební rozkaz urychlil proces uplatňování výkonu cizích soudních rozhodnutí. Dá se říci, že oba tyto instituty splnily svůj účel. Zároveň potvrdily pravidlo, že většinou později přijatá úprava vede ke zlepšení dané problematiky.

Abstract: The main topic of this thesis is the analysis of the institutes of the European enforcement order and the European payment order and then the evaluation of their application in the Czech legal order. The aim of this work is to explain institutes not only theoretically but also practically, and therefore this thesis continuously refer to the impact of the implementation of these institutes into practice. As the first is mentioned an introduction to the private international law and the European private international law. After that, this work is devoted in detail to the institutes themselves as well as to their implementations into Czech law. This thesis is trying to determine whether the implementation of these institutes has helped to accelerate and simplify cross-border enforcement of pecuniary claims, and whether the European payment order has helped to accelerate the implementation process of the enforcement of foreign judgments. It can be said that both of these institutes have fulfilled their purpose. They also affirmed the rule that later received treatment leads to improvement of the issue.

Klíčová slova: dlužník, doručování, evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz, návrh, rozhodnutí, věřitel, výkon

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=190616 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

KOSOVÁ, Zdeňka. Evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz a jejich význam a uplatnění v českém právu. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz