Radek Heczko

Diplomová práce

Balička rolí sáčků na odpad

Packaging Device for Trash Bags
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu zařízení pro balení rolí sáčků na odpad do papírových obalů. První část je věnována všeobecnému přehledu balicích strojů a způsobů balení materiálu. V dalších částech je uveden konstrukční návrh baličky rolí sáčků na odpad. Rám zařízení je sestaven s hliníkových montážních profilů. Pohyb jednotlivých mechanických částí je zajištěn pneumatickými pohony …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a designing an equipment for packing waste bag rolls in a cardboard packaging. The first part describes general overview of packaging machines and methods of material packaging. Next parts present designing of packaging machine. The machine frame is constructed from aluminum mounting profiles. Movement of mechanical parts is provided by pneumatic actuators. Grasping and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Havlík
  • Oponent: Miloš Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma