Radomír Vlach

Master's thesis

Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany

Fulfilment of Tasks of Population Protection by Fire Brigades
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro přípravu jednotek požární ochrany pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Teoretická část popisuje vývoj ochrany obyvatelstva po jeho současný stav a analýzu stavu vybraných jednotek zajišťující plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V praktické části jsou uvedeny návrhy na plnění těchto úkolů jednotkami požární ochrany a následně pak návrh metodiky obsahující …more
Abstract:
This thesis describes the design methodology for the preparation of fire protection for the challenges of protecting the population. The theoretical part describes the development of civil protection for their present state and condition analysis of selected units to ensure protection of public tasks. The section provides practical suggestions for carrying out these tasks, the fire brigade and then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Vilém Adamec
  • Reader: Václav Hrubý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava