Jan Pánek

Diplomová práce

Nové formy viktimizace, prevence a možnosti pomoci obětem trestných činů

New forms of victimization, prevention and assistance to victims
Anotace:
Diplomová práce zkoumá internet jako novou formu viktimizace, prevenci a možnosti pomoci obětem trestných činů. První část práce popisuje rozdíl mezi kyberprostorem a internetem. Zároveň popisuje aktuální statistiky využití internetu a definuje zločiny, se kterými se lze setkat na internetu. Následující část se zaměřuje na kyberstalking. V této části je popsán rozdíl mezi stalkingem a kyberstalkingem …více
Abstract:
The master's thesis deals with the interernet as a new form of victimization, prevention and victim assistance. The first part describes the difference between cybetspace and the internet. It also describes the actual internet usage statistic and defines the crimes commited on the internet. The following part is focused on cyberstalking. This part describes the difference between stalking and cyberstalking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Hana Vykopalová
  • Oponent: Pavel Boček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku