Theses 

The Influence of 19th Century Negro Spirituals on Contemporary American Music – Bc. Boglárka Zagyiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Italský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Boglárka Zagyiová

Bakalářská práce

The Influence of 19th Century Negro Spirituals on Contemporary American Music

The Influence of 19th Century Negro Spirituals on Contemporary American Music

Anotace: Tato bakalářská práce je analýzou vlivu černošských spirituálních písní 19.století na rapovou hudbu. Cílem diplomové práce je vyzdvihnout šíři v jaké míře otrocké písně ovlivnily rap a to prostřednictvím detailní analýzy podobných rysů těchto dvou žánrů ze tří různých úhlů pohledu. Druhá kapitola se zabývá diskusí o národní identitě černošských spirituálů a opírá se přitom o komentáře a názory několika odborníků a výzkumníků dané problematiky. Následující kapitola nastiňuje přechod spirituálů do dalších hudebních žánrů jako je například gospel, blues, jazz nebo swing. Čtvrtá kapitola klade důraz na rapovou hudbu a udává její základní charakteristiky. Rovněž poukazuje na způsob, jakým je rap spojen s africkými a afroamerickými tradicemi. Následující kapitoly poskytují náhled do charakteristických podobností a odlišností mezi rapem a spirituálem v konkrétních písních. Pátá kapitola zkoumá písně z hlediska textu a studuje detailněji rým, kompozici a opakování, a obsah. Kapitola šest se věnuje analýze daných dvou žánrů v hudebních pojmech. Srovnává spirituál a rap z hlediska rytmu, sboru a formy. Sedmá kapitola se snaží o porovnání těchto dvou žánrů po stránce provedení. Bere přitom v úvahu různé techniky a důležitou roli tance. Analýza písní ukazuje, že existuje mnoho podobností mezi těmito žánry, které jsou důkazem vlivu spirituálu na současnou hudbu. Analýza vede k závěru, že se rapová hudba vyvinula z černošských spirituálů. Přestože se v některých charakteristikách liší, většina rapových prvků odkazuje k tradici spirituálů.

Abstract: This bachelor's thesis is an analysis of the imprint of 19th century Negro spirituals on rap music. The aim of the thesis is to underscore the extent to which slave songs influenced rap through a detailed analysis of the resembling features between the two genres from three different points of view. The second chapter tackles the discussion of the national identity of Negro spirituals with comments and opinions of several experts and researchers on the issue. The subsequent chapter outlines the transition of spirituals into other musical genres, such as gospel, blues, jazz or swing. The fourth chapter puts the emphasis on rap music and gives a general introduction of it, as well as pointing out the ways in which rap is related to African and African American traditions. The following chapters provide insight into the specific similarities and differences between rap and spirituals on concrete songs. The fifth chapter examines the songs from the point of view of the lyrics and looks more in depth at the rhyme, the composition and repetition, and the message. Chapter six is dedicated to the analysis of the two genres in musical terms. It compares spirituals and rap in terms of rhythm, chorus and form. The seventh chapter strives to compare the two genres as far as their performance is concerned, taking into consideration the different advanced techniques and the importance of dance. The analyses of the songs demonstrate that there are numerous similarities between the genres which are indicative of the influence exerted by spirituals on contemporary popular music. The analyses lead to the conclusion that rap music is the outgrowth of Negro spirituals, and that the majority of rap's elements are crucially dependent on the traditions of spirituals.

Keywords: Negro spirituals, 19.století, rap, hudba, národní identita, gospel, jazz, analysis, message, rhyme, rhythm, sbor, form, dance, African connections, advanced technology, composition, lyrics, slaves

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:05, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz