Theses 

Tiskárna a vila Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci – Kristýna SLOUKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kristýna SLOUKOVÁ

Bakalářská práce

Tiskárna a vila Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci

The printing office and the villa of Alois Landfras in Jindřichův Hradec

Anotace: Bakalářská práce Tiskárna a vila Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci je zaměřena na budovu tiskárny a vilu se zahradou a zkoumá ji především z uměleckohistorického hlediska. První část práce pojednává všeobecně o historii tiskařského řemesla v Jindřichově Hradci, stavebníkovi Aloisi Landfrasovi a staviteli obou objektů Josefu Schafferovi. V další části práce se autorka zabývá budovou tiskárny, otázkou datace její přestavby, rekonstrukcemi objektu a byl proveden architektonický popis fasády domu. Následující kapitoly jsou zaměřeny na Landfrasovu vilu se zahradou. Zajímavým bodem je zde nejasnost datace počátku výstavby vily, založená na literatuře a zakládací listině k vile. Dalším zájmem autorky bylo podat kompletní popis zahrady a přiblížit její původní podobu na základě historických fotografií. Posléze upozornit na dřívější účel objektu, neboť za života Aloise Landfrase měla vila se zahradou význam především kulturní. Následující kapitola rozebírá vztah Aloise Landfrase jako stavebníka a Josefa Schaffera jako stavitele. V poslední části se autorka zaměřuje na rozbor zahrady z hlediska slohových prvků a pokouší se nalézt inspiraci či vzor pro toto architektonické dílo.

Abstract: The bachelor thesis The printing office and the villa of Alois Landfras in Jindřichův Hradec deals with built of printing office and villa with garden and it primarily examines its in artistic and historical terms. The first part of thesis deals with history of printing craft in Jindřichův Hradec, with builder Alois Landfras and with architect Josef Schaffer. In the next part of thesis the author deals with built of printing office, with question of dating its rebuilding, with reconstructions of object and it was constructed architectural description of house facade. The following chapters are focused on Landfras´s villa with garden. The interesting point is doubt of dating beginnig of villa´s building based on literature and charter of the villa. Author´s other interest was providing of garden complete description and describe its original form based on historical photos. Afterwards author points out earlier purpose of object because during Alois Landfras´s life villa with garden had primarily cultural meaning. Next chapter examines the relation between Alois Landfras as a builder and Josef Schaffer as an architect. In last part author deals with garden analysis in style element term and she tries to find inspiration or archetype of the architectural work.

Klíčová slova: Alois Landfras, Josef Schaffer, tiskárna, vila

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SLOUKOVÁ, Kristýna. Tiskárna a vila Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz