Bc. Nina Hulatová

Bakalářská práce

Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků

Role of bacteriophages in horizontal gene transfer in staphylococci
Anotace:
Bakalářská práce bude zaměřena na shrnutí současných poznatků o horizontálním přenosu genů zprostředkovaném bakteriofágy. Pozornost bude věnována zejména významu bakteriofágů v evoluci patogenních bakteriálních druhů a při šíření genů zodpovědných za rezistenci k antimikrobiálním látkám a genům kódujícím faktory virulence. Budou popsány mechanismy jednotlivých typů transdukcí a přenos genů nesených …více
Abstract:
Bachelor thesis will be focused on overview of current knowledge about the horizontal gene transfer mediated by bacteriophages. Attention will be paid especially on the importance of bacteriophage in the evolution of pathogenic bacterial species and dissemination of genes responsible for antimicrobial resistance as well as genes coding for virulence factors. The mechanism of individual types of transduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta