Šárka Wisurová

Diplomová práce

Konkurz, jako jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka

Bankruptcy, as one Way of Solution of Debtor´s Bankrupt
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na konkurz, jako jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka. Cílem mé diplomové práce je, aby se tato stala případným vodítkem jak pro dlužníka, tak i pro věřitele a umožnila jim orientovat se v jednotlivých fázích insolvenčního řízení a zejména pak při řešení úpadku dlužníka formou konkurzního řízení. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku insolvenčního …více
Abstract:
My thesis is focused on bankruptcy, as one Way of Solution of Debtor´s Bankruptcy. The aim of this thesis is to become eventual clue both to the debtor and creditors and allow them to find one´s way in single steps of insolvency proceedings and especially in dealing with debtor´s insolvency through the bankruptcy proceedings. Theoretical part of the thesis provides characteristics of the insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Jindřiška Hillová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně