Theses 

Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní železobetonové části provozní budovy – Karel Hešnaur

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Karel Hešnaur

Bakalářská práce

Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní železobetonové části provozní budovy

Design and assessment of foundations and reinforced-concrete basement of a service building

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu a posudku základových konstrukcí a suterénní železobetonové části provozní budovy. V první řadě bylo nutné vytvořit návrh základové konstrukce, při kterém se vycházelo z reálného geologického posudku. Dále se ověřovalo spolupůsobení základových pilot a základové desky na přenosu všech zatížení od stavby do základové půdy. Z výsledků získaných z předchozího zkoumání byl vytvořen postup pro určení hodnoty tuhosti pružiny v podpoře pilotového základu. Ze získaných parametrů byl vytvořen numerický model MKP, který byl využit pro výpočet vnitřních sil. Další částí bakalářské práce byl návrh a posudek jednotlivých železobetonových částí. Tímto posudkem byl proveden komplexní návrh všech železobetonových konstrukcí tak, aby celá konstrukce byla schopna odolat všem zatížením, které se během celé životnosti stavby mohou vyskytnout. Bakalářská práce byla zpracována na 72 stran.

Abstract: This thesis focuses on the design and assessment of foundations and basement concrete operational parts of the building. First, it was necessary to create a design foundation structure, in which was based on real geological report. Furthermore, by examining the interaction of foundation piles and the base to the transfer of loads from the building into the ground. From the results obtained from the previous examination was a procedure for determining the value of spring supporting pile foundation. From the obtained parameters was created FEM numerical model, which was used to calculate internal forces. Another part of the thesis was to design and critique various parts of reinforced concrete. That opinion was executed complex design of reinforced concrete structures so that the entire structure was able to withstand all loads that during the entire life of the building may occur. This thesis was prepared at 72 pages.

Klíčová slova: Pilotové základy, Geologický průzkum, Navrhování železobetonových konstrukcí, ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1992-1-1, SOILIN – Scia Engineer

Keywords: Pile foundations, geological survey, design of reinforced concrete structures, ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1992-1-1, SOILIN – Scia Engineer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Lucie Mynarzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz