Petr Parchański

Diplomová práce

Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě

Technical solution of crime prevention in selected urban area
Anotace:
PARCHAŃSKI, Petr. Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě. Ostrava, 2017. 79 s., 9 s. příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Tématem této diplomové práce je technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě. V úvodní …více
Abstract:
PARCHAŃSKI, Petr. Technical solution of crime prevention in selected urban area. Ostrava, 2017. 79 p., 9 p. of attachments. Master’s thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the master’s thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. This thesis deals with the technical solution of crime prevention in selected urban area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava