Petr Parchański

Master's thesis

Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě

Technical solution of crime prevention in selected urban area
Abstract:
PARCHAŃSKI, Petr. Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě. Ostrava, 2017. 79 s., 9 s. příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Tématem této diplomové práce je technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě. V úvodní …more
Abstract:
PARCHAŃSKI, Petr. Technical solution of crime prevention in selected urban area. Ostrava, 2017. 79 p., 9 p. of attachments. Master’s thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the master’s thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. This thesis deals with the technical solution of crime prevention in selected urban area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Věra Holubová
  • Reader: Radomír Ščurek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava