Jan Velička

Doctoral thesis

Návrh metod detekce varovných stavů pro geotechnické monitorovací systémy na bázi Internetu věcí

Design of methods of detection of warning states for geotechnical monitoring systems based on the Internet of Things
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na návrh metod detekce varovných stavů pro monitorovací systémy na bázi Internetu věcí (IoT) v oblasti geotechnických záchytných plotů. V úvodní části se disertační práce zabývá současným stavem problematiky geotechnického monitoringu a sledování stavu záchytných plotů. Je také zpracována analýza možností klasifikace dat z akcelerometrických snímačů. Hlavní část disertační …more
Abstract:
The dissertation focuses on designing methods to detect warning states in geotechnical retaining fences using IoT-based monitoring systems. The introduction discusses the current state of geotechnical monitoring and retaining fence condition monitoring and includes an analysis of data classification possibilities from accelerometric sensors. The main part of the dissertation focuses on monitoring retaining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2023
  • Supervisor: Radovan Hájovský
  • Reader: Vladimír Vašek, Jan Žídek, Zdeněk Bradáč

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava