Stanislav Brutovský

Bakalářská práce

Křižovatka ulic Ostravská (sil. I/59) / Lazecká v Orlové.

Intersection of streets Ostravská (sil. I/59) / Lazecká in Orlová City
Anotace:
BRUTOVSKÝ, Stanislav. Křižovatka ulic Ostravská (sil. I/59)/Lazecká v Orlové: bakalářská práce. Ostrava. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2018. 65 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. Předmětem bakalářské práce je analýza a posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu na stávajícím stavu a návrh dvou variant pro zlepšení plynulosti …více
Abstract:
BRUTOVSKÝ, Stanislav. Intersection of sreets Ostravska (sil. I/59)/Lazecka in Orlova City: Bachelor Thesis. Ostrava. VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of civil engineering, Department of Transport Constructions, 2018. 65 p. Thesis supervisor: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. The subject of the bachelor thesis is the analysis and assessment of the safety and fluency of the operation at the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: Ivan Fencl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava