Theses 

Strategie zvládání stresu v horolezectví – Jan KRYŠTOF

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan KRYŠTOF

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu v horolezectví

Stress management strategy in mountaineering

Anotace: Diplomová práce zkoumá strategie zvládání stresu u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zaměřuje se na hledání souvislostí mezi nejčastěji volenými strategiemi zvládání psychické zátěže a sportovním odvětvím, kterému se jedinci výzkumného souboru věnují. Do výzkumu bylo zařazeno třicet čtyři rekreačních horolezců, rozdělených dle pohlaví a věkových kategorií. Pro získání dat byl použit dotazník SVF 78 - Strategie zvládání stresu. Cílem diplomové práce bylo zjistit strukturu strategie zvládání stresu u vybraného vzorku horolezců, s ohledem na pohlaví a věk. Vypočítaná data byla konfrontována s normou populace dle příručky SVF 78. Byla stanovena hypotéza, zda existuje vztah mezi strategií zvládání stresu a věkem u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zkoumání ukázalo, že výzkumný soubor horolezců ve svých strategiích dává oproti normě více přednost pozitivním strategiím. Byl zjištěn rozdíl v užívaných strategiích výběrového vzorku mužů a žen. Výzkumný soubor horolezců mužů má tendenci směřovat k pozitivním strategiím zvládání stresu, výzkumný soubor horolezců žen se ubírá spíše k negativním strategiím. Výzkumná hypotéza, zda existuje vztah mezi zvládáním stresu a věkem u výzkumného souboru horolezců nebyla potvrzena.

Abstract: This diploma thesis investigates stress management strategies of a selected sample of recreational mountaineers. It focuses on finding relationships between the most commonly selected strategies for coping with psychological stress and the sport sector in which the individuals of the research group are involved in. The research included thirty-four recreational mountaineers, divided by gender and age categories. The SVF 78 - Stress Coping Strategies questionnaire was used to obtain the required data. The aim of the diploma thesis was to find out the structure of the stress coping strategy of the selected sample of mountaineers in regard to gender and age. The calculated data were confronted with the population standard according the SVF 78 manual. A hypothesis has been established as to whether there is a relationship between stress coping and age in the selected sample of recreational mountaineers. The research has shown that contrary to the norm, the selected group of mountaineers favour positive strategies within their coping strategies. A difference has been detected in the strategies used by the selected sample of men and women. The male mountaineer research group tends to move towards positive strategies of coping with stress, the female research group moves towards negative strategies. The research hypothesis of whether there is a relationship between stress coping and age in the research group of mountaineers has not been confirmed.

Klíčová slova: horolezectví, emoce, stres, psychologie sportu, strategie zvládání stresu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215358 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

KRYŠTOF, Jan. Strategie zvládání stresu v horolezectví. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz