Kateřina Sobková

Diplomová práce

Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu při kofermentaci hovězí kejdy s vybranými bioodpady z potravinářského průmyslu při modelových podmínkách

Determination of specific biogas and methane production from cofermentation of cattle slurry with selected bio-waste from the food industry in model conditions
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o možnosti využití bioodpadů z potravinářského průmyslu při anaerobní digesci a provedení modelových kofermentačních zkoušek směsí 90 % hm. hovězí kejdy s 10 % hm. bioodpadu z potravinářského průmyslu. V první části je uveden teoretický popis anaerobní digesce s důrazem na faktory, které proces ovlivňují. Další část se věnuje bioodpadům, vznikajícím v potravinářském průmyslu …více
Abstract:
This thesis discusses the possible use of biological waste from the food industry in anarobic digestion and execution model cofermentation tests mixture of 90% wt. cattle slurry with 10 wt%. bio-waste from the food industry. The first section provides a theoretical description of anaerobic digestion with an emphasis on factors that influence the process. Another section is devoted to bio-waste, resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Chamrádová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava