Richard Byrtus

Diplomová práce

Výzkum vlivu recyklace Al prášku na výslednou porozitu součásti

Research of the Influence of Recycling of Al Powder on the Resulting Porosity of the Component
Anotace:
BYRTUS, R. Výzkum vlivu recyklace Al prášku na výslednou porozitu součásti: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské technologie, 2020, 70 stran, 28 obrázku, 13 tabulek. Vedoucí práce: Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem recyklace Al práškového kovu na výslednou porozitu součásti v oblasti …více
Abstract:
BYRTUS, R. Research of the Influence of Recycling of Al Powder on the Resulting Porosity of the Component: Diploma thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2020 70 pages, 28 figures, 13 tables. Thesis head: Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. The presented diploma thesis deals with the influence of recycling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Hajnyš
  • Oponent: Petr Štefek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava