Artem Chesalkin

Disertační práce

Skladování vodíku v nízkoteplotních kovových hydridech na bázi La-Ni a jejich integrace s palivovými články

Hydrogen storage in low-temperature La-Ni based metal hydrides and their integration with fuel cells
Anotace:
Disertační práce popisuje alternativní způsob skladování vodíku v kompaktní pevné formě v nízkoteplotních hydridech kovů a jejich praktické využití a integraci s palivovými články. Hlavním cílem práce byl pokus o úpravu známého hydridu kovu LaNi5 a nalezení optimálních parametrů pracovní teploty slitin pro reverzní sorpci vodíku přes palivové články. V této části byly podniknuty kroky k úpravě slitiny …více
Abstract:
The dissertation work describes the alternative way of hydrogen storage in compact solid form in low-temperature metal hydrides and their practical application and integration with fuel cells. The main aim of the work was an attempt to modify the well-known LaNi5 metal hydride and find the optimal working temperature-pressures parameters of the alloy for reversible hydrogen sorption via fuel cells …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2019
  • Vedoucí: Kamil Wichterle
  • Oponent: Luděk Janík, Pavel Kolat, Lubomír Král

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava