Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice – Žanet Cihlářová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Žanet Cihlářová

Bachelor's thesis

Zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice

Survey to Building Documentation in Cadastre Unit Dobroměřice

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby v katastrálním území Dobroměřice. Obsahem práce je popis zaměření stavby rodinného domu (RD), použití daných metod měření, přístrojů a pomůcek a grafické znázornění v programu GEUS. Součástí práce je také vyhotovení geometrického plánu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on measurement of real construction of building in cadastral area of Dobroměřice. The content of the thesis is a description of measurement of a family house, application of measurement methods, devices and tools, and graphic project in program GEUS. Part of the thesis is also creation of geometric plan.

Keywords: skutečné provedení stavby, GEUS, geometrický plán

Keywords: real construction of building, GEUS, Geometric plan

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Dana Vrublová
  • Reader: Pavel Černota

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 02:59, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz