Jiří Mlčoch

Master's thesis

Územní studie části lokality „Za ploty“ v Českém Těšíně

Urban study of the part of the locality „Za ploty“ in Český Těšín
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout variantní řešení využití parcel č. 2845/37 a 2872 v lokalitě „Za ploty“ v Českém Těšíně. Návrh první varianty bude vycházet ze stávajícího územního plánu města Český Těšín, dle kterého má předmětná lokalita sloužit funkci hromadného bydlení. V druhé variantě by mělo být vytvořeno obchodní centrum, tento návrh by měl sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Výsledkem …more
Abstract:
The aim of this thesis is to propose alternative solutions to the use of plot No. 2845/37 and 2872 in the locality "The fence" in Czech Cieszyn. Design of the first variant is based on the existing city plan Czech Cieszyn, according to which the site in question to serve the bulk of housing. In the second scenario should be established shopping center, this proposal should serve as a basis for zoning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Rostislav Walica
  • Reader: Radim Siuda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava