Ing. Martin Urban, DiS.

Master's thesis

Nové produkty na derivátovém trhu Burzy cenných papírů Praha a jejich vazby na promptní trh

New derivatives products on Prague stock exchange and the relationship to the spot market
Abstract:
Tato diplomová práce ukazuje na začátky obchodování s deriváty na pražské burze, ukazuje na problémy s nimiž se obchodování muselo od počátku potýkat a pojmenovává důvody, které vedly k tomu, že obchodování s deriváty v naší zemi není příliš úspěšné. Seznamuje s pojmy, rozdělením a jednotlivými druhy finančních derivátů, jejich základní charakteristikou, způsobem obchodování. Popisuje obchodování s …more
Abstract:
This diploma thesis presents the beginnings of derivatives dealing on Prague stock exchange, shows the problems which the dealing had to tackle, and designates the reasons leading to the fact that the derivatives dealing in the Czech Republic has not been very successful. It introduces terms, division and individual kinds of financial derivatives, their basic characteristics and types of dealing. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Theses on a related topic