Hana Borová

Master's thesis

Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika

Clash of civilisations and its international-political context and impacts: Case study Africa
Abstract:
Cílem práce je identifikovat dlouhodobé důsledky střetu africké a evropské kultury a jeho aktuální politické, ekonomické a sociální důsledky v současné subsaharské Africe. V metodologické části jsou vysvětleny pojmy sociokulturní celek, sociokulturní struktura, střet kultur a kulturní mezera. Dále jsou zachyceny základní charakteristiky africké kultury a stručně nastíněny dějiny této oblasti s důrazem …more
Abstract:
The aim of the theses is to identify long-term consequences of the clash of African and European cultures and its current political, economic and social consequences on the contemporary Sub-Saharan Africa. In the methodological part the terms of socio-cultural complex, socio-cultural structure, clash of civilizations and culture gap are explained, followed by the basic characteristics of African culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Zuzana Lehmannová
  • Reader: Jan Kochan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50102