Radek Toman

Diplomová práce

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu

The Effect of Operational Parameters of Coke Oven Battery on the Quality of Blast Furnace Coke
Anotace:
V průběhu koksovacího procesu v koksovací komoře dochází v důsledku tepelného rozkladu uhlí ke vzniku plynů, které se zachycují v plastickém pásmu a způsobují vznik vnitřního tlaku plynu. Vnitřní tlak plynu v plastickém pásmu způsobuje rozpínání uhlí, které se projevuje mechanickým tlakem na topnou stěnu. Vznik vysokého vnitřního tlaku plynu při koksování může vést k problémům při vytlačování – „zamražování …více
Abstract:
During the carbonization of coal in coke oven due to thermal decomposition of coal to a gas, which are trapped in a plastic layer and which give rise to the internal gas pressure. The internal gas pressure in the plastic layer causes the expansion of coal, which is show as a mechanical pressure on the coke oven wall. The generation of high internal gas pressure during carbonization could lead to pushing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Pavlína Pustějovská
  • Oponent: Jiří Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů