Magda Poláštíková

Bachelor's thesis

E-Participace ve vybraných obcích

E-Participation in Selected Municipalities
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení e-participace ve vybraných obcích s rozšířenou působností Zlínského kraje. Jedná se o Valašské klobouky, Luhačovice a Zlín. Práce obsahuje teoretickou i aplikační část. Je rozdělena do pěti kapitol, první kapitolou je úvod a poslední je závěr. Druhá kapitola se věnuje veřejné správě v České republice, především vymezení pojmu „veřejná správa“, rozdělení …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse and assess e-participation in selected municipalities with extended competence in the Zlín Region, namely Valašské Klobouky, Luhačovice and Zlín. The thesis comprises of both theoretical and practical part. It is divided into five chapters, with the first chapter as an introduction and the last chapter as a conclusion. The second chapter is dedicated to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Eva Ardielli
  • Reader: Ivana Vaňková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava