Jan Podžorný

Diplomová práce

Experimentální určení poměrných hodnot součinitele přestupu tepla varných konvic.

Experimental Determination of Relative Values Heat Transfer Coefficient of Electric Kettles.
Anotace:
Úvod je věnován všeobecným informacím o rychlovarných konvicích z pohledu běžného uživatele. Teoretická část práce vymezuje pojmy teplota, teplo a druhy jeho přenosu, která je jádrem diplomové práce. Další část popisuje postup měření a popis jednotlivých rychlovarných konvic. Následující kapitola věnuje pozornost výpočtům s naměřenýma hodnota, které jsou zachyceny v jednotlivých tabulkách a zobrazeny …více
Abstract:
The prologue deals with general info about kettles from the point of view of normal consumer. Teoretical part specifies terms like temperature, heat and kinds of its transfer, which is also the main part of this thesis. Next part describes process of measurements and also description of each tea-kettle.Following chapter focuses on work with acquired results that are shown in spreadsheets and diagrams …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaromír Kijonka
  • Oponent: Stanislav Zajaczek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika