Kateřina Langrová

Bakalářská práce

Analýza částic uvolněných do maziva při provozu motoru

Analysis of particles released in the lubricant during engine operation
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku částic uvolněných do maziva při provozu motoru. V první části práce jsou shrnuty a popsány jednotlivé metody pro analýzu motorových olejů, vhodná přídavná aditiva a také shrnutí motorových olejů, se kterými se můžeme nejčastěji setkat. Především, je ale první část práce zaměřena na jednotlivé typy opotřebení a otěrové částice, které jsou blíže vysvětleny. Druhá …více
Abstract:
This thesis addresses the issue of particles released into the lubricant during engine operation. In the first part of this work are summarized and described various methods for analysis of motor oils, suitable additional additives, as well as summaries of motor oils with which most often encountered. Above all, but the first part of this work focused on the different types of wear and wear particles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Martin Kraus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů