Pavel Žila

Diplomová práce

Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvale Dolu Odra

Ecological - zoological analysis of the Arachnocoenoses in Odra Spoil Heap, Ostrava
Anotace:
V letech 2009 a 2010 byl proveden arachnologický výzkum na odvalu Dolu Odra v Ostravě. Na šesti stanovištích bylo celkově zjištěných 103 taxónů pavouků patřících do 21 čeledí. Na odchyt byly použity zemní formalínové pasti, metoda smykání vegetace a metoda sklepávání. Sledováná byla dominance druhů, stupeň původnosti a termopreference. Výzkum byl porovnán s výzkumem v letech 1975, 1976, 1984 a 2008 …více
Abstract:
In the years 2009 and 2010, was carried out arachnological research on the Odra Coal Mine in the City of Ostrava. On the six positions were found in total of 103 spider species, belonging to 21 families. The pitfall traps method (with formaldehyde), sweeping vegetation and beating was used for collecting of spiders. The dominance of species, relictness of occurrence and thermopreference was studied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Majkus
  • Oponent: Jaroslav Svatoň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství