Theses 

Droga jako stimul k učení – Bc. Kristýna Kellerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Kellerová

Master's thesis

Droga jako stimul k učení

Stimulants as Study Aids

Anotácia: Diplomová práce s názvem Droga jako stimul k učení se zabývá problematikou zneužívání stimulačních drog k podpoře studia na vysoké škole. Teoretická část práce popisuje charakteristiky stimulačních drog, největší pozornost je přitom věnována nejrozšířenějším stimulačním drogám v České republice. Následně jsou popsány souvislosti mezi užíváním stimulantů a vysokoškolskými studenty, zvažován je vliv stimulačních drog na výkon jejich studijních aktivit. Empirická část práce pomocí kvalitativního výzkumného přístupu zjišťuje, jak vysokoškolský student vnímá konzumaci stimulačních drog k podpoře svého studia. Zkoumány jsou v prvé řadě motivy vedoucí studenta k užití drogy a rovněž uvědomovaná rizika tohoto jednání. Práce reflektuje uživatelské zvyklosti studenta, jeho zkušenosti s konzumací drog za účelem zvýšení vlastního studijního výkonu a také jeho osobní názory a postoje na tyto drogy.

Abstract: Diploma thesis named Stimulants as Study Aids is focused on issue of stimulant drug abuse for increase study performance at university. Theoretical part of the thesis describes characteristics of stimulant drugs. The highest attention is paid to the most enlarged stimulant drugs in the Czech Republic. Then the contexts between using of stimulants and college students are described. The influence of stimulant drugs to performance of study activities is considered. Empirical part of the thesis, using qualitative method of research, investigates how the college student perceives consumption stimulant drugs as study aids. First motives which make the student used drugs and aware risks of this behavior are investigated. The thesis reflects user habits of student, his experience with drug consumption for increase study performance and also his personal attitudes to these drugs.

Kľúčové slová: drogy, stimulační drogy, návykové látky, metamfetamin, amfetamin, kokain, MDMA, nové psychoaktivní látky, Ritalin, vysokoškolský student, podpora studijních aktivit, drugs, stimulants, addictive substances, methamphetamine, amphetamine, cocaine, novel psychoactive substances, college student, study aids

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 14:57, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz