Theses 

Činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách s dopadem na Českou okresní péči o mládež na Tachovsku v letech 1929-1933 – Kamila PÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kamila PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách s dopadem na Českou okresní péči o mládež na Tachovsku v letech 1929-1933

The Czech Central Committee for Youth and it's influence on the Czech District Youth Welfare Committee in the region of Tachov between the yers 1929-1933

Anotace: Práce se zabývá problematikou sociální péče o české děti a mládež ve třicátých letech 20. století v Československu. Cílem práce byl popis počátečního vývoje sociálně-právní ochrany dětí tak, jak byl zajišťován ze strany dobročinných spolků. Tyto spolky vznikaly začátkem 20. století jako dobrovolná občanská sdružení lidí, kteří měli zájem pomáhat a starat se o ohrožené, opuštěné nebo osiřelé děti. Původně byly zřizovány jako pomocné orgány státu a jejich činnost spočívala ve vyplácení různých podpor nebo příspěvků ohroženým rodinám, v pořádání stravovacích nebo ošacovacích akcí. S přijetím zákona o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských v roce 1921 se z pomocných orgánů stávají výkonné orgány, kdy jim byl uložen výkon dozoru nad dětmi v pěstounské péči a nemanželskými dětmi. Mezi nejvýznačnější spolky zabývající se péčí o české děti patřily: ústřední Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách a české okresní péče o mládež zakládané v jednotlivých soudních okresech. Ve druhé části práce je popsána vlastní spolková činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách v roce 1929 a 1930 a příklady činnosti Českých okresních péčí o mládež na Tachovsku v letech 1931-1933.

Abstract: The thesis examines social care of Czech children and youth in the thirties of the 20th century in Czechoslovakia. The objective of this study is to explore the evolution of social and legal protection of children as provided by charity groups. The charities were established as voluntary based associations by people who wanted to help and care for at risk, abandoned or orphaned children in the early 20th century. Originally established as supporting bodies of the state, their activities consisted in the payment of various subsidies or contributions to vulnerable families, and in organizing food or cloth donations. Charities as the supporting bodies evolved in executive authorities with the adoption of the Law on Protection of Children in the care of alien and illegitimate children in 1921. Under this law, charities were entrusted with the supervision of children in foster care and of illegitimate children. Czech central committee for the care of youth in the Czech Republic and the Czech district youth welfare established in different judicial districts were the most significant associations engaged in the care of Czech children. The second part of this thesis accounts the activities of Czech central provincial committee for the care of youth in the Czech Republic in 1929 and 1930 and presents examples of the activities of the Czech district youth welfare in the region of Tachov between the years 1931-1933.

Klíčová slova: Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách, Okresní péče o mládež, spolková činnost, dobrovolná sociální péče o děti a mládež, sociální instituce, Tachovsko, legislativa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš VEBER, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Kamila. Činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách s dopadem na Českou okresní péči o mládež na Tachovsku v letech 1929-1933. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz