Eva Ďásková

Bachelor's thesis

Metody nedestruktivní diagnostiky

Methods Non-destructive Diagnostics
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby metod nedestruktivní diagnostiky. Všechny tyto metody slouží k určení, zda materiál, součást či celý stroj nevykazuje chybu, díky níž by mohly nastat problémy jak v provozu, tak v dalším výrobním procesu. Při použití jakékoli metody se výrobky neporuší a nezmění se ani jejich užitné vlastnosti. V této práci jsou teoreticky a srozumitelně popsány metody, které …more
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to ways and methods of non-destructive diagnostics. All of these methods serve to determine whether the material, part of or whole machine have faults, which may lead to problems not only in operation yet also in the further production program. Through using any method, the products do not fail and their use does not change. This piece of work contains theoretical and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Jan Blata
  • Reader: Olga Navrátilová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování

Theses on a related topic