Bc. Dominika Růnová

Bachelor's thesis

Osobní ticho

Personal Silence
Abstract:
Základní myšlenkou mé bakalářské práce je více porozumět tichu jako takovému. Úvodem objasňuji ticho obecně, uvádím základní informace z oblasti psychologie a vnímání ticha z hlediska fyziky. Dále popisuji pojem absolutní ticho a zabývám se nejtišším místem na zemi. V další kapitole se věnuji pozitivním účinkům ticha a v neposlední řadě zmiňuji, jaké místo ticho zaujímá v umění. Dále píši, jakým způsobem …more
Abstract:
The basic idea of my bachelor thesis is to understand more silece as such. At the outset, I explain the silence generaly, I mention the basic informations from the field of psychology and perception of silence in therms of physics. I also describe the concept of absolute silence and deal with the quietest place on earth. The next chapter is devoted to the positive effects of silence. Lastly I mention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: MgA. Jana Francová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Special Arts for Education