Mgr. Tomáš Buják

Diplomová práce

Posílená spolupráce členských států EU - stimul vývoje nebo cesta k rozdělení EU? Právní pohled

Enforced Cooperation of EU Member States - Promotion of the Development or Way to the Division of the EU? Juridical View
Anotace:
Práce pojednává na téma posílené spolupráce coby právního institutu vtěleného nejprve Amsterdamkou Smlouvou, poté novelizovaného Smlouvou z Nice a v tuto dobu dokončeného Lisabonskou Smlouvou. Povaha pojednání je smíšená s převahou právní argumentace. Částečné poznámky o politickém pozadí posílené spolupráce jsou též obsaženy.
Abstract:
The thesis elaborates on the topic of enhanced cooperation as a legal instrument encorporated first by Treaty of Amsterdam, then amended by Treaty of Nice and at the moment finalized by Treaty of Lisbon. The character of elaboration is mixed with dominantly legal reasoning. Minor remarks about political background of the enhanced cooperation are contained too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo