Tomáš Krupa

Diplomová práce

Reálná konvergence České republiky k vybraným zemím eurozóny

Real Convergence of the Czech Republic to Selected Eurozone Member Countries
Anotace:
Cílem diplomové práce je hodnocení procesu reálné konvergence v rámci Evropské unie na základě analýzy vývoje ekonomické a mzdové úrovně a zhodnocení postavení České republiky v tomto procesu. Na základě ekonometrického modelování beta konvergence ekonomické a mzdové úrovně bylo zjištěno, že sledované země konvergují ke společnému stálému stavu, který je definován jako průměrná ekonomická a mzdová …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the process of real convergence within the European Union based on the analysis of the economic and wage level development and the evaluation of the Czech Republic's position in this process. Based on econometric modelling of beta convergence, it has been found that the countries surveyed converge to a common steady state, which is defined as the EU average economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Jan Janků

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava