Viktor Petera

Diplomová práce

Bytový dům se startovacími byty

Block of flats with start's flats
Anotace:
Obsahem diplomové práce je projekční návrh bytového domu se startovacími byty. Diplomová práce sestává ze 4 částí. První část obsahuje souhrnnou a technickou zprávu ke stavební části. Druhá část řeší technologický postup realizace ploché střechy. Třetí částí je položkový rozpočet technologické etapy „Střecha“. Ve čtvrté části je uveden časový harmonogram technologické etapy „Střecha“.
Abstract:
The purpose of this thesis was to design a block of starter flats. This thesis consists of four parts. The first part gives a technological summary of the building phase. The second part describes the implemetnion of the flat roof. The third part deals with the itemised budget of the technological phase „Roof“. In the forth part we solve timetable technologiacal steps of the phase „Roof“. Project documentation …více
 

Klíčová slova

Bytový dům se startovacími byty
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Solař
  • Oponent: Jaromír Malásek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava