Tereza Lošťáková

Bakalářská práce

Využití strukturálních fondů EU v euroregionu Praděd za období 2007-2013

Using the Structural Funds of the EU at Euroregion Praděd in 2007-2013
Anotace:
Cílem bakalářské práce je ukázat na konkrétních projektech využití strukturálních fondů Evropské unie v rámci Euroregionu Praděd. Teoretická část práce poskytuje základní informace týkající se dané problematiky, kdy vymezuje základní pojmy: strukturální politika EU, strukturální fondy, fond soudržnosti, cíle a principy fungování strukturální politiky EU, euroregion, přeshraniční spolupráce a euroregiony …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to show specific projects using the Structural Funds of the EU at Euroregion Praděd. The theoretical part of this thesis provides basic information on this issue which defines the fundamental terms: the structural policy of the EU, structural funds, cohesion funds, the objectives and principles of structural policy, euroregion, cross-border cooperation and euroregions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Tereza Beníšková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava