Henrich Bernát

Master's thesis

Vývoj webové služby pro analýzy viditelnosti s využitím DMR z volně dostupných zdrojů dat

Development of Web Service for Analysis of Visibility Using DEM From Freely Accessible Data Sources
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou webovej mapovej služby na výpočet analýzy viditeľnosti nad digitálnym modelom povrchu, vylepšenej metódou Monte Carlo, z voľne dostupného digitálneho modelu povrchu (EU-DEM), spolu s publikovaním a zobrazením WMS vrstiev (orientácia, sklon svahov a digitálny model povrchu EU-DEM). Riešenie využíva open source technológie, software a dáta. Pre výpočet analýzy viditeľnosti …more
Abstract:
This diploma thesis deals with creating web map service allowing analysis of visibility above digital surface model improved by method Monte Carlo, from free digital surface model (EU-DEM), together with publishing and viewing WMS layers (aspect, slope and digital surface model EU-DEM). This solution is based on open source technologies, software and data. For analysis is used GASS GIS and PyWPS. Publishing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Michal Kačmařík
  • Reader: Juraj Cirbus

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.