Dominik Kocián

Bakalářská práce

Využití kamerových systémů pro detekci volných parkovacích míst

Vacant Parking Space Detection in Static Images
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti aplikace kamerových systémů pro detekci volných parkovacích míst s využitím strojového vidění pomocí vývojového prostředí LabVIEW Vision. Pro realizaci experimentů bude využito stávajícího kamerového systému v rámci testovacího polygonu BroadbandLIGHT situovaného na parkovišti budovy FEI. Cílem bakalářské práce je návrh softwaru pro detekci volných parkovacích …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the possibilities of application of camera systems for detection of free parking spaces using machine vision using the LabVIEW Vision development environment. The existing CCTV system within the BroadbandLIGHT test polygon located in the parking lot of the FEI building will be used for experiments. The aim of this thesis is to design software for detection of free parking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Radek Martinek
  • Oponent: Petr Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava