Mgr. Markéta Dudová

Master's thesis

Právní postavení Podkarpatské Rusi za první republiky

Legal Status of Carpathian Ruthenia during the First Czechoslovak Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá právním postavením Podkarpatské Rusi za první a druhé československé republiky, a to především ve vztahu k jejímu předpokládanému autonomnímu postavení, které jí bylo zaručeno mezinárodním i ústavním právem. Práce rozebírá proces připojení této oblasti k Československu, ústavní zakotvení jejího právního postavení a postavení Podkarpatské Rusi v rámci správního zřízení. Samostatná …more
Abstract:
This work deals with legal status of the Subcarpathian Ruthenia during the First and the Second Czechoslovak Republic, primarily with its relation to presumed autonomy, which was guaranteed by international and constituional law. The work analyzes the process of joining this area to the Czechoslovakia, constitutional anchoring of its legal status and the position of the Subcarpathian Ruthenia within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law