Theses 

Silniční obchvaty - příležitosti či hrozby? – Bc. Klára Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Černá

Master's thesis

Silniční obchvaty - příležitosti či hrozby?

Ring roads – opportunities or threats?

Anotácia: Diplomová práce se zabývá problematikou silničních obchvatů a jejich dopady na města a přilehlá okolí. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je zachycení nejdůležitějších dopadů těchto dopravních staveb ve vybraných městech, jejich komparace a na základě zjištěných poznatků také nastínění dopadů potenciálního obchvatu České Třebové. Rešeršní část popisuje historii výstavby silničních komunikací, potažmo obchvatů a silniční infrastrukturu v České republice. V rámci rešeršní části jsou popsány rovněž dopady výstavby dopravní infrastruktury, a sice environmentální a socioekonomické. V praktické části se práce zabývá jednotlivými dopady silničních obchvatů Chrudimi, Holic a Moravské Třebové. Obchvat každého z těchto měst je podrobně analyzován na základě práce s jednotlivými zdroji. V rámci primárních zdrojů práce vychází z rozhovorů s vybranými komunikačními partnery ze strany kraje, města a policie. Práce se sekundárními zdroji vychází především z dostupných statistických dat o nehodovosti. U každého města jsou podrobně rozvedeny jednotlivé dopady, a to jak pozitivní, tak negativní. Na základě zjištěných výsledků jsou v práci nastíněny dopady, které by mohl přinést silniční obchvat České Třebové.

Abstract: The diploma thesis deals with the issue of road bypasses and their impacts on towns and surroundings. It is a case study aiming to capture the most important impacts of these transport structures in selected towns, make their comparison and, on the basis of the findings, outline the impacts of the potential bypass of Česká Třebová, as well. The research part describes the history of road communications construction, namely bypasses and road infrastructure in the Czech Republic. The research part also depicts the impacts of transport infrastructure construction, namely the environmental and socio-economic ones. In the practical part, the thesis addresses the individual impacts of road bypasses of Chrudim, Holice and Moravská Třebová. On the basis of working with individual sources, each of these town bypasses is analyzed in detail. The primary sources of the thesis are interviews with selected communication partners from the region, town and the police. Working with secondary sources is primarily based on available statistic accident data. Individual impacts, both positive and negative, are detailed in each town. On the basis of the findings, the thesis outlines the impacts that could be caused by the road bypass of Česká Třebová.

Kľúčové slová: Doprava, Silnice, Obchvat, Město, Dopravní stavba, Dopad, Geografie dopravy, Transport, Road, Bypass, City, Transport structure, Impact, Geography of transport

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 11:11, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz