Bc. Martin Borot

Diplomová práce

Právní souvislosti výběrového řízení a obsazování volných pracovních míst

Legal Context of Filling Vacancies and Choosing Suitable Employees
Anotace:
Práce popisuje některé právní a personální aspekty v oblasti obsazování volných pracovních míst. Tato oblast v současnosti prochází výraznými změnami, které jsou způsobeny ekonomickou a sociální nestabilitou způsobenou hospodářskou krizí. Je společenská poptávka po flexibilnějším výběru nových pracovníků, který by reagoval pružněji na potřeby pracovního trhu. Z toho důvodu mnoho společností opouští …více
Anotace:
rávních odvětví je autonomie vůle v pracovním právu poněkud omezená, jelikož činnost je vykonávána na základě podřízenosti a nadřízenosti. V této části práce je podrobně rozebrána právní úprava týkající se diskriminačního jednání a s ní související ochrana osobnosti. Na závěr práce je ukázka konkrétního výběrového řízení a zhodnocení, zda toto výběrové řízení splňuje zásady řádného výběrového řízení …více
Abstract:
The work describes some of the legal and personal aspects in areas of filling vacancies. This area is currently undergoing significant changes which are caused by economic and social instability caused by the economic crisis. There is a social demand for more flexible selection of new workers, who would respond more flexibly to the needs of the labour market. For this reason, many companies leave the …více
Abstract:
egal industry, the autonomy of will in labour law is somewhat limited, as the activity is carried out on the basis of subordination and superiority.In this part of the work its details the legislation relating to the discriminatory conduct and related protection of personality.At the conclusion of the work is an example of a specific selection procedure and evaluation of whether this recruitment complies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta