Ing. Marta Tesařová

Bachelor's thesis

Plot ve světle platné právní úpravy

Fence in the light of current legal regulation
Abstract:
Tato práce pojednává o platné právní úpravě vztahující se k oplocování, resp. se zabývá otázkou zřizování plotů, a to jak v rovině soukromoprávní, tak v rovině veřejnoprávní. Věnuje se vymezení pojmu „plot“ z hlediska jeho právní povahy, dále situacím, kdy je v právním řádu České republiky zakotvena výslovná povinnost plot zřídit či naopak zákaz pozemek oplocovat. Dále se práce věnuje právním předpokladům …more
Abstract:
This thesis concerns legislation in force related to fencing, more precisely it deals with the legal aspects of fencing from a perspective of both private and public law. It tries to define the term „fence“ from the point of view of its legal nature at the first part. It is as well focused on the situations obligating the land owner to build and on the other hand not to build the fence embodied in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Legal Questions of Land Register