Kateřina Pukowská

Master's thesis

Návrh a tvorba webových stránek se zaměřením na UX a SEO

Desing and Creation of Websites Focused on UX and SEO
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, který způsob tvorby webových stránek je nejvhodnější k tomu, aby se stránky zobrazovaly dobře nejen na počítačích, ale i na mobilních zařízeních, a přitom byly co nejrychlejší. V první části diplomové práce jsou definovány základní pojmy týkající se webových stránek a jsou charakterizovány možné přístupy k jejich vytváření. V druhé části je popsána tvorba jednotlivých druhů …more
Abstract:
The aim of this thesis is to find out which way of websites creation is the best to make pages fast enough and good-looking on both computers and mobile devices. The first part of the master thesis defines basic terms related to web pages and describes possible ways of their creation. The second part describes the creation of several types of pages, specifically the adaptive and responsive pages and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Martin Pochyla
  • Reader: Radek Petřík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika v ekonomice