Bc. Petra Kolesová

Bakalářská práce

Tradiční a moderní rodina a její vliv na chování žáků

Traditional and modern family and her influence on the behavior of students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá proměnou tradiční rodiny v rodinu moderní a jejím vlivem na chování žáků. Práce se nejdříve věnuje vymezení základního pojmu rodina. Následně popisuje vývoj od tradiční rodiny po rodinu moderní a vymezuje základní odlišnosti mezi těmito rodinami. Dále se zaměřuje na rodinu jako výchovného činitele. V poslední části práce jsou vymezeny některé znaky moderní rodiny a analýza …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the transformation of the traditional family in the modern family and its influence on the behavior of students. First, the work focuses on defining the basic concept of the family. Then describes the evolution from traditional families in the modern family and defines the basic differences between the families. It also focuses on the family as an educational factor. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta